حقایق فروش

کتاب های دسته بندی شده در گروه حقایق فروش

گروه: مرتب سازی بر اساس:

دشواری بستن قرارداد

به عنوان یه فروشنده شما باید از محل کارتون بزنید بیرون تا ببینید که رقیبانتان چه...

برقراری تماس‌های موثر

به عنوان یه فروشنده شما باید از محل کارتون بزنید بیرون تا ببینید که رقیبانتان چه...

افزایش آگاهی و تقاضای مشتریان

به عنوان یه فروشنده شما باید از محل کارتون بزنید بیرون تا ببینید که رقیبانتان چه...

تعیین اهداف

به عنوان یه فروشنده شما باید از محل کارتون بزنید بیرون تا ببینید که رقیبانتان چه...

آماده‌سازی جدی

به عنوان یه فروشنده شما باید از محل کارتون بزنید بیرون تا ببینید که رقیبانتان چه...

تمرکز و شفاف‌سازی

به عنوان یه فروشنده شما باید از محل کارتون بزنید بیرون تا ببینید که رقیبانتان چه...

همیشه در حال یادگیری باشید

به عنوان یه فروشنده شما باید از محل کارتون بزنید بیرون تا ببینید که رقیبانتان چه...

رقابت

به عنوان یه فروشنده شما باید از محل کارتون بزنید بیرون تا ببینید که رقیبانتان چه...

دسته بندی ها