10قانون موفقیت جان مکسول

کتاب های دسته بندی شده در گروه 10قانون موفقیت جان مکسول

گروه: مرتب سازی بر اساس:

جسور باشید و از بیان خواسته‌هایتان نترسید

جان سی مکسول (John C.Macwell) نویسنده ، سخنران امریکایی و متخصص رهبری ...

معجزه نظم و برنامه ریزی

جان سی مکسول (John C.Macwell) نویسنده ، سخنران امریکایی و متخصص رهبری ...

اهداف زندگی‌تان را دقیق مشخص کنید

جان سی مکسول (John C.Macwell) نویسنده ، سخنران امریکایی و متخصص رهبری ...

اهمیت برقراری ارتباط

جان سی مکسول (John C.Macwell) نویسنده ، سخنران امریکایی و متخصص رهبری ...

کارها را نیمه رها نکنید

جان سی مکسول (John C.Macwell) نویسنده ، سخنران امریکایی و متخصص رهبری ...

کنجکاو و خلاق باشید

جان سی مکسول (John C.Macwell) نویسنده ، سخنران امریکایی و متخصص رهبری ...

اهمیت مدلسازی

جان سی مکسول (John C.Macwell) نویسنده ، سخنران امریکایی و متخصص رهبری ...

رئیس بودن آسان نیست

جان سی مکسول (John C.Macwell) نویسنده ، سخنران امریکایی و متخصص رهبری ...

دسته بندی ها