الفبای خرید و فروش-راهنمای تنظیم مبایعه نامه

کتاب های دسته بندی شده در گروه الفبای خرید و فروش-راهنمای تنظیم مبایعه نامه

گروه: مرتب سازی بر اساس:

پایان

در این دوره آموزشی همه آنچه را در زمینه تنظیم معاملات خرید و فروش املاک و ...

انفساخ قراردادی

در این دوره آموزشی همه آنچه را در زمینه تنظیم معاملات خرید و فروش املاک و ...

موارد چهارگانه پایان تعهدات

در این دوره آموزشی همه آنچه را در زمینه تنظیم معاملات خرید و فروش املاک و ...

پایان تعهدات در عقد بیع

در این دوره آموزشی همه آنچه را در زمینه تنظیم معاملات خرید و فروش املاک و ...

فورس ماژور و قوه ی قهریه

در این دوره آموزشی همه آنچه را در زمینه تنظیم معاملات خرید و فروش املاک و ...

حقوق خریدار

در این دوره آموزشی همه آنچه را در زمینه تنظیم معاملات خرید و فروش املاک و ...

قبض مبیع

در این دوره آموزشی همه آنچه را در زمینه تنظیم معاملات خرید و فروش املاک و ...

کم و زیاد کردن ثمن پس از عقد

در این دوره آموزشی همه آنچه را در زمینه تنظیم معاملات خرید و فروش املاک و ...

دسته بندی ها