10 قانون موفقیت استیو جابز

کتاب های دسته بندی شده در گروه 10 قانون موفقیت استیو جابز

گروه: مرتب سازی بر اساس:

پیوسته تلاش کنید

من بسیاری از موفقیت هایم را مدیون پیدا کردن ادم های با استعداد هستم.و اینکه دلم ...

ابزار درست را به کار بگیرید

من بسیاری از موفقیت هایم را مدیون پیدا کردن ادم های با استعداد هستم.و اینکه دلم...

از ایده تا محصول

من بسیاری از موفقیت هایم را مدیون پیدا کردن ادم های با استعداد هستم.و اینکه دلم...

گاهی از دیگران کمک بخواهید

من بسیاری از موفقیت هایم را مدیون پیدا کردن ادم های با استعداد هستم.و اینکه دلم ...

از ریسک کردن نترسید

من بسیاری از موفقیت هایم را مدیون پیدا کردن ادم های با استعداد هستم.و اینکه دلم ...

استقامت داشته باشید

من بسیاری از موفقیت هایم را مدیون پیدا کردن ادم های با استعداد هستم.و اینکه دلم...

بهترین محصول را ارائه کنید

من بسیاری از موفقیت هایم را مدیون پیدا کردن ادم های با استعداد هستم.و اینکه دلم ...

درست تمرکز کنید

من بسیاری از موفقیت هایم را مدیون پیدا کردن ادم های با استعداد هستم.و اینکه دلم ...

دسته بندی ها